وزیر آموزش و پرورش در بازدید از مراکز آموزشی خوی؛
اقدامات برای بازسازی و مرمت مدارس آسیب دیده خوی با استفاده از پتانسیل خیرین و دولت تسریع می یابد