زمین ورزشی چند منظوره دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افتتاح شد