در نشست مشترک عنوان شد
لزوم هم‌افزایی با خیّرین جهت بهبود محیط‌های دانشجویی و فرهنگی