رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در دانشگاه اردکان:
ارتقای کیفیت آموزش عالی با تمرکز بر تمایزها محقق می‌شود