ستاد راهبری نقشه علمی اعلام کرد؛
افزایش قطعی سهم سوابق تحصیلی تا ۶۰ درصد