جلسه قصه‌های نُقلی انقلاب برای کودکان برگزار می‌شود