هندوستان میزبان فعالان زیست‌بوم هوشمندسازی شهر‌ها می‌شود