با حکم رئیس دانشگاه؛
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر منصوب شد