با مجوز وزیر علوم؛
نظارت از واحدهای استانی دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم تسهیل شد