براساس آیین نامه جدید؛
سقف پذیرش دانشجویان خارجی تعیین شد/ الزام به تامین خوابگاه متقاضی