با معرفی ایده‌های برتر برای حضور در مرحله نهایی اینوتکس پیچ ۲۰۲۳
دومین رقابت استانی اینوتکس پیچ ۲۰۲۳ در بندرعباس برگزار شد