توسط پارک فناوری پردیس
رویداد و نمایشگاه نیازمحور هوش مصنوعی برگزار شد