معاون علمی مطرح کرد؛
باید بتوانیم با یک سیستم هوشمندی نخبگان را در کشور پیدا کنیم.