معاون آینده سازان بنیاد نخبگان خبر داد؛
تشکیل ۳۶ هسته مسئله محور نخبگانی براساس نیاز کشور