تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات احراز شده است