­وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ایران اسلامی، مرجع سلامت در منطقه غرب آسیا