عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت:
مجلس با واردات خودرو با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کرد