رئیس جمهور:
پرتاب ۶ ماهواره به فضا پیشرفت علمی کشور است