توافق مناطق آزاد با وزارت صمت برای واردات خودروهای صفر