نایب رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران عنوان کرد؛
تلاش برای توسعه زنجیره تأمین خدمات سلامت در سطح بین المللی