برای ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳
فهرست ۹۳۵ دانشگاه خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت منتشر شد