رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد؛
اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان شاهد