کار کردن در تعطیلا چه بلایی بر سرمغز شما می آورد ؟
وقتی در تعطیلات کار می کنید چه اتفاقی برای مغز شما می افتد ؟