مدیریت «آیورا»از نشانه‌های تأثیرگذاری زنان ایران است