سرلشکر باقری:
ملت ایران چند برابر بیشتر از گذشته در راهپیمایی شرکت کردند