«كارگروه اجرایی رتبه بندی معلمان» در اطلاعیه شماره ۸ اعلام کرد؛
صدور احکام رتبه بندی بازنشستگان مشمول قانون رتبه بندی معلمان از ۲۳ بهمن اجرا خواهد شد