رشد سرمایه صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان عقب افتاد