دانشگاه اعلام کرد؛
تأسیس شبکه حامیان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران