وزیر علوم عنوان کرد:
ایجاد دفتری دروزارت علوم جهت بررسی هم‌راستا بودن منافع ملی و فردی