به علت بارش برف و برودت هوا
۲ محور اصلی و ۳ محور فرعی از راههای کشور مسدود است