با حضور معاون آموزشی وزارت علوم؛
ساختمان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی افتتاح شد