سرپرست دانشگاه مطرح کرد؛
آمادگی اساتید دانشگاه خوارزمی برای ایفای نقش در حوزه تصمیم سازی