افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده