موج جدید کرونا نیامده بود که تمام شود/ مراقب سفرهای خارجی باشیم