برای عرضه کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛
ناشران کتاب‌های خود را اعلام وصول کنند