از سوی مرکز رشد سازمان قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی
نخستین رویداد مشکل‌گشا برگزار می‌شود