رئیس اداره آزمون‌های مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش خبر داد:
جزییات نوبت دوم آزمون ترمیم معدل در خرداد 1402