کارشناس سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت:
آموزش از عوامل موثر در اجرای طرح نماد است