غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی در مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران
آموزش در مدارس ابتدایی مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران، امروز غیرحضوری است.