رئیس پردیس ارس خبر داد؛
پذیرش بدون کنکور دکتری و ارشد در پردیس ارس دانشگاه تهران