ماجرای فتح قلعه خیبر توسط امام علی (ع) / فتنه‌گران عامل اصلی جنگ خیبر بودند