نقش قانون جهش تولید دانش بنیان در توسعه فناوری صنعت پتروشیمی بررسی شد