دکتر گنجی خبر داد:
سامانه جدید صندوق رفاه دانشجویان راه اندازی شد