معاون آموزش متوسطه در گردهمایی دبیران دروس علوم پایه کشور؛
با تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور، آموزش و ارزشیابی مدارس کاربردی تر می شود