دانش‌آموزان در گفتگوی صریح با رئیس سازمان پژوهش نظرات خود را بیان نمودند