معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم:
دانشگاه‌ها بر اساس فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی رتبه‌بندی می‌شوند