در نشست شورای «نشان عالی دانش» مطرح شد؛
بخش بزرگی از پایان‌نامه‌ها علم نافع نیست