معاون‬ رئیس‬ جمهور‬ در‬ امور‬ زنان‬ و‬ خانواده‬ خبر داد؛
دولت ضامن دریافت تسهیلات برای بانوان سرپرست خانوار می‌شود