وزیر کشور دستور داد؛
ضرورت بازگشایی تمامی روستاهای گرفتار در برف چهارمحال و بختیاری