آیت الله اعرافی در اختتامیه کتاب سال حوزه:
حوزه نوین قم، حوزه ای ممتاز و بی مثال در تاریخ حوزه های علمیه است